Menu

News

Groupe Nous

Der Mandlekernkomplex

 

09. Mai 2018 at Rhizom Festival

05. - 08. September at at.tension Festival

 

 

24.05.2019

Romeo & Julia

Landestheater Tübingen

Regie: Christoph Roos

Premiere: 5. Juli 2019

 

Groupe Nous - Der Mandelkernkomplex

09. September at Rhizom Festival

05. - 08. September at at.tension Festival

 

18. Oktober 2019

Premiere: Der Futurologische Kongress 

Hyperlokal Zürich

www.groupenous.org